Security Zeeland Header Afbeelding

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, de opdrachtgever die met Security Zeeland een overeenkomst aangaat, of wil aangaan, of aan wie Security Zeeland een aanbieding doet.


Artikel 2 Toepassingen

Deze algemene voorwaarden van dienstverlening, verder te noemen algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten en / of overeenkomsten van Security Zeeland.


Artikel 3 Aanbiedingen


3.1

Alle door Security Zeeland gedane aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


3.2

Toezending van aanbiedingen en / of (andere) documentatie verplicht Security Zeeland niet tot acceptatie van een opdracht.

Het niet accepteren wordt door Security Zeeland zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen acht dagen, aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.


Artikel 4 Overeenkomst


4.1

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Security Zeeland eerst tot stand nadat Security Zeeland de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.

De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen, binnen veertien dagen na de dagtekening van de opdrachtbevestiging, schriftelijk geprotesteerd heeft.


4.2

Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, binden Security Zeeland slechts indien deze door Security Zeeland schriftelijk zijn bevestigd.


4.3

Voor transacties waarvoor naar aard en omgang geen offerte en / of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen acht dagen.


4.4

Elke overeenkomst wordt door Security Zeeland aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van Security Zeeland, kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.


4.5

Security Zeeland is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling-, als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.


Artikel 5 Verplichtingen van Security Zeeland

Security Zeeland verplicht zichzelf tot het verrichten van normale diensten van een particuliere beveiligingsorganisatie, tenzij met Security Zeeland anders is overeengekomen.


Artikel 6 Prijzen


6.1

Voor een door de partijen gesloten overeenkomst gelden de prijzen en voorwaarden per die datum, waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.


6.2

Alle, door Security Zeeland, opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W.


6.3

Security Zeeland is gerechtigd om na totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen:

- kosten- en loonkosten, overeenkomstig de vaststelling door de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB)

- invoering of wijzigingen van door overheidswege opgelegde belastingen en / of heffingen die optreden na totstandkoming van de overeenkomst.


Artikel 7 Betalingen


7.1

Betalingen in verband met overeenkomsten tot het verrichten van beveiligingsdiensten, anders dan sleutelbeheer, worden, bij langlopende overeenkomsten, over elke voorafgaande maand in rekening gebracht.


Bij kortlopende overeenkomsten zal dit direct aan het einde van de overeenkomst geschieden.


7.2

Betalingen dienen twee weken na de factuurdatum te geschieden, tenzij anders vermeld op de opdrachtbevestiging.


7.3

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen tot betalingen niet nakomt, zal hij van rechtswege in gebreke zijn, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, en is de opdrachtgever vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd, waarbij voor een gedeelte van de maand een maand wordt gerekend.


7.4

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, heeft Security Zeeland het recht de aangegane verplichtingen op te schorten tot de betaling heeft plaatsgevonden.


7.5

Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,= en zijn reeds verschuldigd opeisbaar zodra de vorderingen ter incasso uit handen is gegeven.


Artikel 8 Verplichtingen opdrachtgever


8.1

Opdrachtgever is gehouden Security Zeeland met alle mogelijke middelen, tijdig in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten


8.2

Opdrachtgever is gehouden alle door of namens Security Zeeland gegeven voorschriften op te volgen of te doen opvolgen, op straffe van verval van alle rechten.


8.3

De opdrachtgever is verplicht bij beëindiging van de dienstverlening alle door Security Zeeland ter beschikking gestelde middelen onverwijld te retourneren of Security Zeeland in de gelegenheid te stellen deze te verwijderen.


Artikel 9 Duur

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar en wordt geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor een zelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor afloop van het lopende contactjaar door één van de partijen per aangetekende brief is opgezegd.


Partijen kunnen slechts schriftelijk een andere contractduur overeenkomen.


Artikel 10 Beëindiging


10.1

Indien de opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Security Zeeland in gebreke blijft, is Security Zeeland zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op volledige vergoeding van kosten, schade en rente.


10.2
De in artikel 10.1 genoemde bevoegdheid komt Security Zeeland eveneens toe indien:

- opdrachtgever voorlopig surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

- executoriaal beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd;

- opdrachtgever het object waarop de overeenkomst betrekking heeft verkoopt of niet langer huurder is van het object;

- opdrachtgever, naar het oordeel van Security Zeeland, bij voortduring nodeloos gebruikmaakt van de dienstverlening van Security Zeeland;

- opdrachtgever door derden, door Security Zeeland verrichtte werkzaamheden laat controleren zonder schriftelijke kennisgeving vooraf.


10.3

De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld in artikel 10.1 en 10.2 bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs, zonder dat Security Zeeland er aan gehouden is aan te tonen dat deze schade is, of zal worden geleden.


Artikel 11 Overmacht


11.1

Onder overmacht wordt ten deze verstaan: “elke van de wil van partijen onafhankelijke en / of onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.


11.2

Indien naar het oordeel van Security Zeeland de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Security Zeeland het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.


11.3

Is naar het oordeel van Security Zeeland de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen


Artikel 12 Aansprakelijkheid


12.1

Voor zover Security Zeeland ter zake van aansprakelijkheid is verzekerd, is Security Zeeland slechts verplicht schade van opdrachtgevers te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.


Er kan dan worden volstaan met cessie van de betreffende aanspraken op de verzekeraars.


12.2

Aansprakelijkheid voor beveiligingsorganisaties bedraagt maximaal vijftigduizend euro per evenement, met een maximum van één miljoen euro per jaar, tenzij in voorkomende gevallen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Security Zeeland een lager bedrag wordt uitgekeerd.


De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd (artikel 12.1).


12.3
Security Zeeland is niet aansprakelijk:
- voor bedrijfsschade en / of gevolgschade;
- voor schade die bij de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet te vermijden is;

- voor schade indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen nadat de opdrachtgever van de schadeveroorzakende gebeurtenis kennis heeft gekregen, niet per aangetekende brief Security Zeeland voor de schade aansprakelijk heeft gesteld;

- voor schade door het personeel;
- voor schade of letsel veroorzaakt door honden die bij het beveiligen worden gebruikt.


12.4

Security Zeeland aanvaardt aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, indien er voor zover opdrachtgever aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van Security Zeeland.


12.5

Aansprakelijkheid voor schade door verlies van sleutels en / of andere hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking stelt in verband met de gegeven opdracht is beperkt tot vijfentwintighonderd euro per gebeurtenis, met een maximum van tienduizend euro per jaar.

Aansprakelijkheid van schade doordat onbevoegden zich met verloren sleutels en / of andere hulpmiddelen toegang verschaffen tot betreffende objecten is uitgesloten.


12.6

Security Zeeland is niet gehouden tot vergoeding van schade indien de opdrachtgever afwijkt van het door Security Zeeland geadviseerde beveiligingsbeambten of wijze van bewaking, alsmede indien de opdracht uitsluitend periodieke controle van de buitenzijde van een object omvat.


Artikel 13 Verzekering


13.1

Opdrachtgever verplicht zich, voor zijn rekening en risico, de in het kader van de overeenkomst gebruikelijke verzekeringen af te sluiten en aan te houden.


13.2

Security Zeeland is niet aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever zich tegen eventuele schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren.


Opdrachtgever vrijwaart Security Zeeland door eventuele aanspraken van verzekeraars hieromtrent.


Artikel 14 Meldingsplicht​​​​​​​

Indien door Security Zeeland of door personeel van Security Zeeland een strafbaar feit wordt ontdekt, wordt dit aan de opdrachtgever gerapporteerd, die omtrent aangifte van bij de politie van dit strafbaar feit beslist.


Uitzondering hierop zijn strafbare feiten gericht tegen Security Zeeland of haar personeel.


Hier zal de directie van Security Zeeland beslissen over aangifte bij de politie.


Artikel 15 Vrijwaring

Opdrachtgever is gehouden Security Zeeland te vrijwaren van alle kosten en schade waarin Security Zeeland zou kunnen vervallen, doordat derden een vordering op ons instellen ter zake van enig feit, waarvoor de aansprakelijkheid jegens opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.


Artikel 16 Wijziging algemene voorwaarden

Bij wijziging van de algemene voorwaarden wordt de opdrachtgever van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft bericht.

In het laatste geval eindigt de overeenkomst met het verstrijken van de lopende contractperiode.

Opdrachtgever heeft niet het recht de wijziging te weigeren indien de wijziging een verlaging van de tarieven en / of een verbetering van de voorwaarden inhoudt.


Artikel 17 Toepasselijk recht

Geschillen over de overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Gravenhage, of enige andere ter zake bevoegde rechter, indien Security Zeeland dit verkiest.

Op elke overeenkomst tussen Security Zeeland en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.